Termeni și Condiții

Termeni și Condiții

Organizarea celui de-al XII Congres Mondial al Familiei 2018

Repu­bli­ca Mol­do­va a fost alea­să ca țară pen­tru orga­ni­za­rea Con­gre­sul Mondi­al al Fami­li­ei din anul 2018, cu sus­ți­ne­rea pre­șe­din­te­lui Repu­bli­cii Mol­do­va, Igor Dodon și a fun­da­ți­ei cari­ta­bi­le a pri­mei doam­ne a Repu­bli­cii Mol­do­va, Gali­na Dodon «Din Suflet».

Înre­gis­tra­rea ini­ția­lă la eve­ni­ment este gra­tu­i­tă. Finan­ța­rea supli­men­ta­ră pen­tru alte ser­vi­cii este achi­ta­tă în func­ție de ale­ge­rea par­ti­ci­pan­tu­lui (în con­ti­nu­a­re – “Dum­ne­a­voas­tră”). Alte ser­vi­cii supli­men­ta­re pen­tru Con­gre­sul Inter­națio­nal al Fami­li­ei 2018 vor fi afi­șa­te în sec­țiu­nea Înre­gis­tra­re. Apă­sați aici

Înre­gis­trân­du-vă la Con­gres, sus­ți­neți că sun­teți de acord cu ter­me­nii și con­di­ți­i­le sta­bi­li­te mai jos.

Înregistrarea de bază

Toți par­ti­ci­pan­ții tre­bu­ie să se înre­gis­tre­ze prin sis­te­mul înre­gis­tră­rii onli­ne.

Înre­gis­tra­rea onli­ne va fi înche­ia­tă la data de 10 sep­tem­brie 2018. Par­ti­ci­pan­ții pot, de ase­me­nea să se înre­gis­tre­ze pe loc, în data de 13 sep­tem­brie 2018. (locu­ri­le sunt limi­ta­te și vor fi con­fir­ma­te supli­men­tar după cerin­ță).

Înre­gis­tra­rea esen­ți­a­lă pen­tru par­ti­ci­panți inclu­de:

  • Acce­sul la zone­le prin­ci­pa­le, cu excep­ția locu­ri­lor supli­men­ta­re inclu­se în pache­te­le turis­ti­ce spe­ci­fi­ca­te în sec­țiu­nea “Înre­gis­tra­re”
  • Acce­sul în zona în care vor fi făcu­te poze și zona expo­zi­ți­ei
  • Zona unde se vor face pau­ze de ceai și cafea
  • Per­mi­sul la Con­gres și toa­te mate­ri­a­le­le prin­ta­te a Con­gre­su­lui Inter­națio­nal al Fami­li­ei 2018 (setu­ri­le Con­gre­su­lui)
  • Prin­ted sche­du­le of the World Con­gress of Fami­li­es
  • Har­ta turis­ti­că a ora­șu­lui

Înre­gis­tra­rea dele­ga­ți­i­lor inclu­de de ase­me­nea:

  • Invi­ta­ții la des­chi­de­ri­le ofi­ci­a­le
  • Întâl­ni­rea cu per­soa­ne­le ofi­ci­a­le ale țării

*** Chel­tu­ie­li­le pen­tru călă­to­rii și caza­re nu sunt inclu­se

Modalități de plată

Plă­ți­le pen­tru ser­vi­cii supli­men­ta­re se pot face fie prin trans­fer ban­car, fie cu aju­to­rul car­du­lui. Con­fir­ma­rea plă­ții prin car­dul dvs. de cre­dit va fi dis­po­ni­bi­lă ime­di­at după efec­tu­a­rea plă­ții, nu numai prin tri­mi­te­rea unui e-mail, ci și prin­tr-un mesaj pe ecran.

Transferul bancar

Nume­le și pre­nu­me­le par­ti­ci­pan­tu­lui tre­bu­ie să fie indi­cat la pri­mi­rea unui trans­fer ban­car. După achi­ta­re, pri­mi­rea tranzac­ți­ei tre­bu­ie tri­mi­să sec­țiu­ni­ei de Suport al Con­gre­su­lui.

Dacă nu ați pri­mit con­fir­ma­rea plă­ții prin trans­fer ban­car în ter­men de 14 zile lucră­toa­re de la efec­tu­a­rea plă­ții, con­tac­tați depar­ta­men­tul de asis­ten­ță al Con­gre­su­lui. Date­le de con­tact pot fi găsi­te aici.

Toa­te taxe­le vor fi con­ver­ti­te auto­mat în valu­ta mol­do­ve­neas­că (MDL). Dona­ți­i­le ofe­ri­te pe site se rea­li­zea­ză în lei mol­do­ve­nești con­ver­ti­bili.

După efec­tu­a­rea plă­ții, con­fir­ma­rea tranzac­ți­ei tre­bu­ie tri­mi­să Ser­vi­ci­u­lui de asis­ten­ță al Con­gre­su­lui.

Deta­lii ban­ca­re

Bene­fi­ci­a­rul FUNDATIA DE BINEFACERE „DIN SUFLET”
Adre­sa des­ti­na­ta­ru­lui Repu­bli­ca Mol­do­va, or. Chi­și­nau, str. Oni­si­for Ghi­bu, 7/​4, ap. 4
Adre­sa băn­cii BC “Vic­to­ri­a­bank” SA
Numă­rul con­tu­lui 1017620001130
IBAN MD96VI022240300000360MDL
SWIFT/​BIC VICBMD2X

 

Plata prin cardul de credit

Visa, Visa Elec­tron, Mas­ter­card sau Maes­tro sunt accep­ta­te pen­tru plă­ți­le prin car­duri de cre­dit care pot fi făcu­te onli­ne în tim­pul pro­ce­su­lui de înre­gis­tra­re.

Dacă pla­ta onli­ne a unui card de cre­dit /​ debit este res­pin­să, par­ti­ci­pan­ții sunt sfă­tu­iți să intre în sis­te­mul de înre­gis­tra­re și să încer­ce să pro­ce­se­ze din nou pla­ta. În cazul unor pro­ble­me cu achi­ta­rea, par­ti­ci­pan­ți­lor le este reco­man­dat să con­tac­te­ze mai întâi emi­ten­tul /​ ban­ca car­du­lui de cre­dit /​ debit și să veri­fi­ce dacă tranzac­ți­i­le onli­ne de pe car­dul de cre­dit /​ debit nu sunt blo­ca­te. Ulte­ri­or, înre­gis­tra­rea poa­te fi pro­ce­sa­tă din nou.

Politica de anulare și rambursare

Toa­te cere­ri­le de anu­la­re a unui pro­gram supli­men­tar de pache­te tre­bu­ie tri­mi­se Ser­vi­ci­u­lui de asis­ten­ță al Con­gre­su­lui în scris, în con­for­mi­ta­te cu infor­ma­ți­i­le de mai jos în sec­țiu­nea “Ser­vi­ci­ul de asis­ten­ță pen­tru cli­en­ții Con­gre­su­lui”.

Pen­tru soli­ci­tări de anu­la­re:

Până la 1 sep­tem­brie 2018 — gra­tu­it

De la 1 sep­tem­brie — 50% din taxa admi­nis­tra­ti­vă va fi dedu­să din toa­te res­ti­tu­i­ri­le.

Dacă doriți să anu­lați pla­ta în ori­ca­re din­tre aces­te peri­oa­de, vă rugăm să con­tac­tați Ser­vi­ci­u­lui de suport al Con­gre­su­lui pen­tru Fami­lii 2018 la adre­sa de e-mail prin expe­di­e­rea unei cereri scri­se. Soli­ci­tă­ri­le prin tele­fon nu sunt vali­de. La cere­rea scri­să de anu­la­re a ser­vi­ci­u­lui achi­zi­țio­nat și de res­ti­tu­i­re a bani­lor, Ser­vi­ci­u­lui de suport al Con­gre­su­lui pen­tru Fami­lii 2018 vă va con­tac­ta pen­tru o dis­cu­ție deta­li­a­tă a ser­vi­ci­i­lor achi­zi­țio­na­te și de res­ti­tu­i­re a bani­lor.

Asigurarea călătoriilor și viza turistică

Tre­bu­ie să cău­tați o îndru­ma­re și să urmați sfa­tul con­du­ce­rii dvs. îna­in­te de a vă rezer­va călă­to­ria și caza­rea la Con­gre­sul Mondi­al al Fami­li­ei 2018. Sun­teți sin­gu­rul res­pon­sa­bil pen­tru orga­ni­za­rea pro­pri­i­lor călă­to­rii rele­van­te și a altor con­trac­te de asi­gu­ra­re îna­in­te de a rezer­va ser­vi­ci­i­le supli­men­ta­re pen­tru Con­gres. Con­gre­sul Inter­națio­nal al Fami­li­ei nu aju­tă la obți­ne­rea vizei turis­ti­ce pen­tru par­ti­ci­panți. Vă rugăm să con­tac­tați auto­ri­tă­ți­le loca­le dacă călă­to­ria dum­ne­a­voas­tră este baza­tă pe pri­mi­rea vizei.

Modificarea și anularea Congresului

IOF și Con­gre­sul Mondi­al al Fami­li­i­lor din 2018 își rezer­vă drep­tul de a modi­fi­ca pro­gra­mul Con­gre­su­lui, care este publi­cat doar ca indi­ca­ție.

În cazul anu­lă­rii Con­gre­su­lui din­tr-o anu­mi­tă cau­ză nești­u­tă, care nu este lega­tă de IOF și de alți orga­ni­za­tori rele­vanți, cli­en­tu­lui îi este ram­bu­r­sat cos­tul pache­tul supli­men­tar de ser­vi­cii achi­tat (cu excep­ția tari­fe­lor ban­ca­re, dacă este cazul), dar niciu­na din­tre păr­ți nu este res­pon­sa­bi­lă pen­tru alte cos­turi sau dau­ne, cum ar fi cos­tu­ri­le de trans­port, cos­tu­ri­le de caza­re, pier­de­ri­le finan­ci­a­re etc.

Renunțarea de la responsabilitate și situațiile excepționale

Nici IOF, și nici alți orga­ni­za­tori ai Con­gre­su­lui Inter­națio­nal al Fami­li­ei 2018 nu vor fi răs­pun­ză­tori pen­tru vătă­mări cor­po­ra­le, deces sau fur­turi, care pot avea loc în tim­pul Con­gre­su­lui, doar dacă ast­fel de pier­deri nu sunt un rezul­tat direct al acte­lor sau omi­siu­ni­lor negli­jen­te sau ile­ga­le ale orga­ni­za­to­ri­lor.

În nici­u­nul din aces­te cazuri, atât IOF, cât și alți orga­ni­za­tori ai Con­gre­su­lui Inter­nașio­nal al Fami­li­ei 2018, nu dețin res­pon­sa­bi­li­ta­tea pen­tru dau­ne în caz de vătă­ma­re cor­po­ra­lă /​ deces, dau­ne mate­ri­a­le, încăl­ca­rea pla­nu­ri­lor de călă­to­rie și chel­tu­ieli supor­ta­te ca urma­re a cir­cum­stan­țe­lor care pot apă­rea în situ­a­ții excep­țio­na­le. Situ­a­ți­i­le excep­țio­na­le includ: răz­bo­i­ul sau ame­nin­ța­rea de răz­boi, dez­or­di­ni­le, tero­ris­mul, liti­gi­i­le indus­tri­a­le, catas­tro­fe natu­ra­le sau nuclea­re, con­di­ți­i­le mete­o­ro­lo­gi­ce nefa­vo­ra­bi­le, epi­de­mi­i­le, ris­cu­ri­le pen­tru sănă­ta­te, incen­di­i­le și închi­de­rea aero­por­tu­ri­lor sau a spa­ți­u­lui aeri­an.

Consimțământul la prelucrarea datelor cu caracter personal

Ofi­ci­al, Direc­ti­va pri­vind pro­tec­ția per­soa­ne­lor cu pri­vi­re la pre­lu­cra­rea date­lor cu carac­ter per­so­nal și libe­ra cir­cu­la­ție a aces­tor date.

Sunt de acord cu colec­ta­rea, păs­tra­rea și pre­lu­cra­rea date­lor per­so­na­le con­ți­nu­te în acest for­mu­lar de către admi­nis­tra­to­rul Ser­vi­ci­u­lui de suport al Con­gre­su­lui pen­tru Fami­lii 2018, în sco­pu­ri­le indi­ca­te mai jos.

Acest acord este ofe­rit pen­tru toa­te infor­ma­ți­i­le con­ți­nu­te în acest for­mu­lar în ter­men de cinci ani de la data con­sim­țămân­tu­lui. În ace­lași timp, știu des­pre drep­tu­ri­le mele în con­for­mi­ta­te cu ZP134 din 17.06.16, MO245-246 /​ 30.07.16 st.515; din 01.08.16 pri­vind pro­tec­ția date­lor cu carac­ter per­so­nal.

Sunt fami­li­a­ri­zat cu toa­te păr­ți­le com­ple­ta­te ale for­mu­la­ru­lui de infor­ma­re și declar că toa­te infor­ma­ți­i­le sunt corec­te, veri­di­ce și sunt fur­ni­za­te în mod volun­tar.

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

În con­for­mi­ta­te cu ZP134 din 17.06.16, MO245-246 /​ 30.07.16 art.515; intro­du­să înce­pând cu data de 01.08.16 pen­tru pro­tec­ția date­lor cu carac­ter per­so­nal, toa­te infor­ma­ți­i­le fur­ni­za­te în acest for­mu­lar sunt colec­ta­te și pre­lu­cra­te numai în sco­pul pro­ce­să­rii înre­gis­tră­rii și a cerin­țe­lor supli­men­ta­re de ser­vi­cii pen­tru Con­gre­sul Mondi­al din 2018. Date­le sin­te­ti­za­te în acest for­mu­lar pot fi uti­li­za­te de admi­nis­tra­tor pen­tru sco­puri sta­tis­ti­ce inter­ne și pen­tru uti­li­za­re inter­nă de către admi­nis­tra­to­rul Con­gre­su­lui Mondi­al al Fami­li­i­lor 2018.

Cererea administratorului

Admi­nis­tra­to­rul Ser­vi­ci­u­lui de Suport și Pre­lu­cra­re a Date­lor al Con­gre­su­lui Inter­națio­nal al Fami­li­ei decla­ră că va colec­ta date­le cu carac­ter per­so­nal în can­ti­ta­tea nece­sa­ră pen­tru atin­ge­rea sco­pu­lui pro­pus și poa­te fi pro­ce­sat numai în con­for­mi­ta­te cu sco­pul pen­tru care au fost colec­ta­te. Anga­ja­ții admi­nis­tra­to­ru­lui sau ale altor per­soa­ne care pre­lu­crea­ză date cu carac­ter per­so­nal pri­vind con­trac­tul cu admi­nis­tra­to­rul și alte per­soa­ne sunt obli­ga­te să păs­tre­ze con­fi­den­ți­a­li­ta­tea date­lor cu carac­ter per­so­nal chiar și după înce­ta­rea acti­vi­tă­ții.

Obligațiuniile

Par­ti­ci­pan­tul recu­noaș­te că nu are drep­tul să se opu­nă orga­ni­za­to­ri­lor în cazul în care eve­ni­men­tul este anu­lat sau împie­di­cat de eve­ni­men­te poli­ti­ce sau eco­no­mi­ce neaș­tep­ta­te sau, de regu­lă, de for­ță majo­ră sau dacă este nece­sar să se modi­fi­ce pro­gra­mul eve­ni­men­tu­lui din moti­ve lega­te de apa­ri­ția spea­ke­ri­lor. La înre­gis­tra­re, par­ti­ci­pan­tul accep­tă aceas­tă rezer­va­re.

Legea aplicabilă

Ori­ce dis­pu­tă care decur­ge din con­di­ți­i­le de mai sus va fi regle­men­ta­tă de legi­sla­ția Repu­bli­cii Mol­do­va și, accep­tând aces­te con­di­ții, vă supu­neți exclu­siv juris­dic­ți­ei instan­țe­lor din Repu­bli­ca Mol­do­va.

Toa­te soli­ci­tă­ri­le de înre­gis­tra­re și /​ sau de anu­la­re tre­bu­ie expe­di­a­te la Depar­ta­men­tul de Suport Cli­enți al Con­gre­su­lui Mondi­al al Fami­li­i­lor 2018, în scris, prin e-mail: worldcongressmd@gmail.com.

Relații Clienți (Republica Moldova)

FUNDATIA DE BINEFACERE “DIN SUFLET”
Adre­să: Repu­bli­ca Mol­do­va or.Chișinau Str.Onisifor Ghi­bu, 7/​4, ap.4

Tele­fon: +373 69 93 63 00, Eli­na
E-mail:  worldcongressmd@gmail.com