Program și Evenimente

Orarul desfășurării Congresului

13 Sep­tem­brie
Acțiu­ne Ora Loca­ție
Întîm­pi­na­rea oas­pe­ți­lor, trans­fer la hotel Pe par­cur­sul zilei Aero­port
Hote­le
Turul de mers pe jos în cen­trul Chi­și­nă­u­lui. Ple­cați de la hote­lul Radis­son Blu Leo­grand la ora 16:00 16:00–17:00
Excur­sie la Cri­co­va (Pen­tru cei care au reu­șit să soseas­că) Se înce­pe de la Hotel Radis­son Blu Leo­grand la ora 17:00 17:00–21:00
14 Sep­tem­brie
Acțiu­ne Ora Loca­ție
Înre­gis­tra­rea par­ti­ci­pan­ți­lor 08:30–09:45 Pala­tul Repu­bli­cii
Mare Des­chi­de­re a Con­gre­su­lui Mondi­al al fami­li­ei 10:00–12:00 Pala­tul Repu­bli­cii
Four­chet­te (prânz) 12:00–13:00 Pala­tul Repu­bli­cii
Ședin­țe ple­na­re la Radis­son Blu Leo­grand Hotel 14:00–17:00 Radis­son Blu
Leo­grand Hotel
1 pano­ul de dis­cu­tii Sala Loft
2 pano­ul de dis­cu­tii Sala Bego­nia
3 pano­ul de dis­cu­tii Sala Rose
Sea­ră etno­gra­fi­că
Se înce­pe de la Hote­lul Radis­son Blu Leo­grand la ora 18:00
18:00–22:00 Orhe­iul Vechi
15 Sep­tem­brie
Acțiu­ne Ora Loca­ție
Ședin­țe ple­na­re în Pala­tul Repu­bli­cii 10:00–12:30 Pala­tul Repu­bli­cii
1 pano­ul de dis­cu­tii Sala Mare
2 pano­ul de dis­cu­tii Sala de con­fe­rin­te
Four­chet­te (prânz) 12:30–13:30 Pala­tul Repu­bli­cii
Adu­na­re gene­ra­lă, cere­mo­n­ie de închi­de­re 14:00–16:00 Pala­tul Repu­bli­cii
16 Sep­tem­brie
Acțiu­ne Ora Loca­ție
Slu­j­ba cere­mo­n­i­a­lă în Cate­dra­la din Chi­și­nău, pro­ce­siu­ne și depu­ne­rea flo­ri­lor la monu­men­tul lui Ște­fan cel Mare.
Vizi­ta­rea Fes­ti­va­lu­lui Etni­lor al Repu­bli­cii Mol­do­va în Par­cul Cen­tral
09:00–12:00 Cate­dra­la cen­tra­lă.
Monu­me­tul lui
Ste­fan cel Mare
Ple­ca­rea oas­pe­ți­lor și a dele­ga­ți­i­lor Pe par­cur­sul zilei
Pala­tul Repu­bli­cii
Orhe­iul Vechi
Cas­tel Mimi

 
 


Relații Clienți (Republica Moldova)

FUNDATIA DE BINEFACERE “DIN SUFLET”
Adre­să: Repu­bli­ca Mol­do­va or.Chișinau Str.Onisifor Ghi­bu, 7/​4, ap.4

Tele­fon: +373 69 93 63 00, Eli­na
E-mail:  worldcongressmd@gmail.com