Înregistrare

Înregistrare

Dragi pri­e­te­ni,

Vă invi­tăm să vă înre­gis­trați la Con­gre­sul mondi­al al fami­li­i­lor din ora­șul Chi­și­nău, Mol­do­va, ce va avea loc în peri­oa­da 13–16 sep­tem­brie 2018.

Acest Con­gres este unul de o impor­tan­ță sem­ni­fi­ca­ti­vă pen­tru Repu­bli­ca Mol­do­va, un eve­ni­ment fun­damen­tal pen­tru popo­rul mol­do­ve­nesc, popor care res­pec­tă abor­da­rea tra­di­țio­na­lă a creă­rii celu­lei soci­e­tă­ții și care din vechi­me sus­ți­ne valo­ri­le fami­li­a­le și tra­di­ți­i­le, care nu se supun tre­ce­rii tim­pu­lui.

Sute de par­ti­ci­panți se pre­gă­tesc să vină la Chi­și­nău, pen­tru a dis­cu­ta mai mul­te între­bări lega­te de valo­ri­le fun­damen­ta­le ale soci­e­tă­ții, dar și a viziu­ni­lor des­pre fami­lii, ce sunt cul­ti­va­te în întrea­ga lume, pre­cum și moda­li­tă­ți­le de orga­ni­za­re a vie­ții și a inte­rac­țiu­nii pe care o avem unii cu cei­lalți.

Potri­vit tra­di­ți­ei, cele mai impor­tan­te sco­puri ale căsă­to­ri­ei sunt: naș­te­rea și edu­ca­rea copi­i­lor, aju­to­rul reci­proc, com­ple­ta­rea reci­pro­că, fun­damen­ta­tă pe înțe­le­ge­re, res­pect și inter­zi­ce­rea negă­rii viziu­ni­lor bise­ri­cești asu­pra con­cep­tu­lui de fami­lie. Con­gre­sul mondi­al al fami­li­i­lor 2018 pro­pu­ne dis­cu­ții ce au teme vita­le a repre­zen­tan­ți­lor diver­se­lor comu­ni­tăți: oameni de ști­in­ță, cer­ce­tă­tori, lideri poli­tici, repre­zen­tanți ai bise­ri­cii etc. Con­gre­sul va avea loc sub patro­na­jul pre­șe­din­te­lui Repu­bli­cii Mol­do­va, Igor Dodon și al Fon­da­ți­ei de bin­e­fa­ceri de pe lân­gă Pri­ma Doam­nă, Gali­na Dodon – ”Din suflet”.

Înre­gis­tra­rea se face pe pagi­na de web a Con­gre­su­lui, înce­pând cu ziua de azi, înde­pli­nind câți­va pași.

Press & Media înre­gis­tra­re aici

Înregistrarea de bază este gratuită

Vă mulțumim. Înregistrarea la moment este închisă.

 

Pachete suplimentare

Pre­țul este indi­cat pen­tru un par­ti­ci­pant la Con­gres. Pre­țul inclu­de numai ser­vi­ci­i­le enu­me­ra­te în pachet.

Blue Pac­ka­ge
$420 (cos­tul pen­tru o per­soa­nă)*
 • Trans­fer de la Aero­port
 • Tur soci­al-cul­tu­ral în beciu­ri­le vină­ri­ei Cri­co­va cu pro­gram de excur­sie
 • Buffet Lun­ch la Pala­tul Repu­bli­cii – 14 sep­tem­brie
 • Tur soci­al-cul­tu­ral la Orhe­iul Vechi
 • Buffet Lun­ch – 15 sep­tem­brie
 • *Redu­ce­re de 10% inclu­să
Yel­low Pac­ka­ge
$300 (cos­tul pen­tru o per­soa­nă)*
 • Trans­fer de la Aero­port
 • Tur soci­al-cul­tu­ral în beciu­ri­le vină­ri­ei Cri­co­va cu pro­gram de excur­sie
 • Buffet Lun­ch la Pala­tul Repu­bli­cii – 14 sep­tem­brie
 • Buffet Lun­ch – 15 sep­tem­brie
 • Buffet Cină – 15 sep­tem­brie
 • *Redu­ce­re de 5% inclu­să
Red Pac­ka­ge
$180 (cos­tul pen­tru o per­soa­nă)*
 • Trans­fer de la Aero­port
 • Buffet Lun­ch la Pala­tul Repu­bli­cii – 14 sep­tem­brie
 • Buffet Lun­ch – 15 sep­tem­brie
 • Buffet Cină – 15 sep­tem­brie

* Toa­te instruc­țiu­ni­le vii­toa­re vă vor fi tri­mi­se prin e-mail după pri­mi­rea plă­ții

 

VISA CARDVISA ELECTRONMASTER CARDMAESTRO

 

Relații Clienți (Republica Moldova)

FUNDATIA DE BINEFACERE “DIN SUFLET”
Adre­să: Repu­bli­ca Mol­do­va or.Chișinau Str.Onisifor Ghi­bu, 7/​4, ap.4

Tele­fon: +373 69 93 63 00, Eli­na
E-mail:  worldcongressmd@gmail.com