Înregistrare presa

Înregistrare presa

Spre aten­ția repre­zen­tan­ți­lor pre­sei stră­i­ne care doresc să par­ti­ci­pe și să aco­pe­re eve­ni­men­tul Con­gre­su­lui Mondi­al al Fami­li­i­lor al XII-lea, în Chi­și­nău, Repu­bli­ca Mol­do­va, în peri­oa­da de 14–16 sep­tem­brie 2018.

Toți repre­zen­tan­ții mass-media stră­i­ne tre­bu­ie să fie acre­di­tați pe site-ul Minis­te­ru­lui Afa­ce­ri­lor Exter­ne al Repu­bli­cii Mol­do­va

Link: http://www.mfa.gov.md/acreditarea-jurnalistilor-straini/

Per­so­nal Deta­ils
SPEAKER
PRESS/​MEDIA
Relații Clienți (Republica Moldova)

FUNDATIA DE BINEFACERE “DIN SUFLET”
Adre­să: Repu­bli­ca Mol­do­va or.Chișinau Str.Onisifor Ghi­bu, 7/​4, ap.4

Tele­fon: +373 69 93 63 00, Eli­na
E-mail:  worldcongressmd@gmail.com