Despre Moldova

Despre Moldova

Bine ați venit în Mol­do­va!

Țara care are o isto­rie inte­re­san­tă și boga­tă, un popor ospi­ta­li­er, un pământ rodi­tor și un teza­ur cul­tu­ral deo­se­bit. Aceas­tă țară se află într-o zonă ce con­tac­tea­ză cu sta­te care s-au dezvol­tat în Sud-Estul Euro­pei Cen­tra­le, sta­te ce fac par­te din dife­ri­te zone cul­tu­ral-isto­ri­ce: car­pa­to-bal­ca­ni­ce, euro­pe­ne-cen­tra­le și euroa­si­a­ti­ce. Pe par­cur­sul isto­ri­ei sale, care are o dura­tă de mii de ani, și-a cre­at pro­pri­i­le tră­să­turi spe­ci­fi­ce și uni­ce, absor­bind în mod echi­li­brat dife­ri­te tra­di­ții ale popoa­re­lor pro­to-indo-euro­pe­ne, dar și ale celor mai vechi popoa­re indo-euro­pe­ne.

Fie­ca­re națiu­ne care locu­ieș­te pe teri­to­ri­ul sta­tu­lui ce are o popu­la­ție de aproa­pe 3 mili­oa­ne de per­soa­ne, îmbu­nă­tă­țeș­te și adu­ce culoa­rea și diver­si­ta­te aces­tui pământ. Mol­do­va a fost con­si­de­ra­tă mereu un stat cul­ti­vat, care știe să pre­țu­ias­că și să ono­re­ze valo­ri­le fami­li­a­le fun­damen­ta­le ce au fost trans­mi­se din gene­ra­ții în gene­ra­ții, de vea­curi.

Fiind o țară cu o supra­fa­ță mică, ce se măr­gi­neș­te la Vest cu Româ­nia, iar la Nord, Sud și Est cu Ucrai­na, are un poten­ți­al imens pen­tru dezvol­ta­rea turis­mu­lui, dato­ri­tă carac­te­ris­ti­ci­lor geo­mor­fo­lo­gi­ce ale teri­to­ri­u­lui său, inclu­zând toa­te monu­men­te­le natu­ra­le, pei­sa­je­le deo­se­bi­te, rezer­va­ți­i­le natu­ra­le și monu­men­te­le geo­lo­gi­ce ce au o sem­ni­fi­ca­ție impor­tan­tă în Euro­pa, dar și în întrea­ga lume.

Mol­do­va ocu­pă o impor­tan­tă par­te situ­a­tă între râu­ri­le Nis­tru și Prut, pre­cum și o fâșâie îngus­tă de pe malul stâng al râu­lui Nis­tru, în par­tea infe­ri­oa­ră și de mij­loc a cur­ge­rii aces­tu­ia. Supra­fa­ța Mol­do­vei este repre­zen­ta­tă de o câm­pie delu­roa­să des­păr­ți­tă de râuri. Pei­sa­jul prin­ci­pal este unul de ste­pă, iar tere­nul local este potri­vit pen­tru vii, livezi și gră­dini. Toa­te râu­ri­le din Mol­do­va apar­țin bazi­nu­lui Mării Negre.

Carac­te­ris­ti­ci­le pozi­ti­ve ale cli­ma­te­riei din Mol­do­va sunt tem­pe­ra­tu­ri­le ridi­ca­te înso­ți­te de un soa­re dar­nic.

În Mol­do­va, 90% din popu­la­ție împăr­tă­șeș­te reli­gia Orto­do­xă. Tot­o­da­tă în țară exis­tă două Mitro­po­lii – Mitro­po­lia Basa­ra­biei și cea a Mol­do­vei. Tra­di­ți­i­le reli­gi­oa­se ale Orto­do­xi­ei s-au inter­sec­tat și s-au con­to­pit cu cul­tu­ra mol­do­ve­neas­că, în acest fel, chiar și per­soa­ne­le care se decla­ră ate­i­ste, con­ti­nuă să par­ti­ci­pe la săr­bă­to­ri­le reli­gi­oa­se, frec­ven­tea­ză bise­ri­ca și înte­me­ia­ză fami­lii sănă­toa­se, puter­ni­ce și dura­bi­le.

În pre­zent, prac­tic în fie­ca­re fami­lie se nasc câte doi copii, ceea ce repre­zin­tă o ten­din­ță pozi­ti­vă, chiar dacă indi­cii demo­gra­fici ara­tă o valoa­re nega­ti­vă. În legă­tu­ră cu acest fapt, în ulti­mii ani, în țară au fost între­prin­se mai mul­te măsuri și au avut loc mai mul­te eve­ni­men­te care au drept scop con­so­li­da­rea și for­ti­fi­ca­rea con­cep­tu­lui de fami­lie, cul­ti­vân­du-se ten­din­țe ce favo­ri­zea­ză for­ma­rea celu­le­lor soci­e­tă­ții, în care prin­ci­pa­le­le cri­te­rii sunt: res­pec­tul, one­s­ti­ta­tea, res­pon­sa­bi­li­ta­tea și iubi­rea. Con­gre­sul mondi­al al fami­li­i­lor 2018, care va avea loc în Chi­și­nău, va repre­zen­ta un eve­ni­ment impor­tant pen­tru cetă­țe­nii țării și a oas­pe­ți­lor capi­ta­lei care au ace­leași gân­duri, idei și spe­ran­țe de a făuri împre­u­nă un vii­tor lumi­nos.

Vă aștep­tăm la cel mai aștep­tat eve­ni­ment al anu­lui!

Relații Clienți (Republica Moldova)

FUNDATIA DE BINEFACERE “DIN SUFLET”
Adre­să: Repu­bli­ca Mol­do­va or.Chișinau Str.Onisifor Ghi­bu, 7/​4, ap.4

Tele­fon: +373 69 93 63 00, Eli­na
E-mail:  worldcongressmd@gmail.com