Despre Congres

Despre Congres

În ulti­mii ani, indi­ce­le nega­tiv al date­lor demo­gra­fi­ce a deve­nit un motiv prin­ci­pal de îngri­jo­ra­re pen­tru întrea­ga lume. Scă­de­rea numă­ru­lui popu­la­ți­ei repre­zin­tă o pro­ble­mă glo­ba­lă, ce nece­si­tă o aten­ție spo­ri­tă. Numă­rul mic de naș­teri duce la o mul­ți­me de pro­ble­me ce influ­en­țea­ză nega­tiv sis­te­mul soci­al, eco­no­mic și medi­cal al sta­tu­lui. Păs­tra­rea mode­lu­lui corect de fami­lie, repre­zin­tă o sar­ci­nă a sta­tu­lui, ce nece­si­tă o poli­ti­că soci­a­lă acti­vă, în care sunt impli­cați atât ofi­ci­ali, cât și dife­ri­te orga­ni­za­ții ale soci­e­tă­ții civi­le.

Pen­tru a men­ți­ne și a spori impor­tan­ța mode­lu­lui tra­di­țio­nal al fami­li­ei este impor­tant să se ofe­re spri­jin și aten­ție fami­li­i­lor tine­re care abia-și cre­ea­ză dru­mul, fami­li­i­lor cu mulți copii, fami­li­i­lor soci­al-vul­ne­ra­bi­le, care cau­tă în mod deli­be­rat să-și îmbu­nă­tă­țeas­că cali­ta­tea vie­ții. Con­gre­sul mondi­al al fami­li­i­lor 2018, în Repu­bli­ca Mol­do­va, va per­mi­te să ne ală­tu­răm comu­ni­tă­ții mondi­a­le, ce pro­pa­gan­dea­ză dezvol­ta­rea fireas­că și natu­ra­lă a rela­ți­i­lor și își va asi­gu­ra recu­noaș­te­rea inter­națio­na­lă pen­tru măsu­ri­le între­prin­se la com­ba­te­rea cri­zei demo­gra­fi­ce din țară, îmbu­nă­tă­țind indi­ce­le soci­al.

Nu întâm­plă­tor a fost alea­să luna sep­tem­brie pen­tru orga­ni­za­rea Con­gre­su­lui mondi­al al fami­li­i­lor. Aceas­ta este o lună rodi­toa­re, îmbel­șu­ga­tă, dăru­i­toa­re de rezul­ta­te boga­te. În Mol­do­va, ca și în alte țări, luna sep­tem­brie sim­bo­li­zea­ză un nou înce­put cu per­spec­ti­vă. Anu­me cu aceas­tă spe­ran­ță, Con­gre­sul mondi­al al fami­li­i­lor 2018, din peri­oa­da 13–16 sep­tem­brie, își va des­chi­de uși­le în fața fie­că­rui oas­pe­te al eve­ni­men­tu­lui, care-și va dori să se ală­tu­re dis­cu­ți­i­lor inter­națio­na­le ce vizea­ză fami­lia și comu­ni­ca­rea sănă­toa­să între oameni. Noi sun­tem mai mult decât siguri că acest eve­ni­ment va oferi posi­bi­li­ta­tea tutu­ror par­ti­ci­pan­ți­lor să des­co­pe­re ceva nou și să ana­li­ze­ze cu o pri­vi­re proas­pă­tă valo­ri­le impor­tan­te, nece­sa­re unei soci­e­tăți civi­li­za­te. Aceas­ta repre­zin­tă baza unei fun­da­ții care pro­mo­vea­ză cul­ti­va­rea per­soa­ne­lor dem­ne, fără de care este prac­tic impo­si­bi­lă exis­ten­ța.

În cadrul Con­gre­su­lui mondi­al al fami­li­i­lor din 13–16 sep­tem­brie ce va avea loc în capi­ta­la țării, cunos­cu­tă pen­tru ospi­ta­li­ta­tea și cor­di­a­li­ta­tea cu care-și întâm­pi­nă musa­fi­rii. Pro­fe­si­o­niști care-și cunosc bine mun­ca, cle­rici și impor­tan­te figuri poli­ti­ce, pre­cum și mem­brii ai orga­ni­za­ți­i­lor negu­ver­na­men­ta­le, uniți pen­tru un sin­gur scop – for­ma­rea unei plat­for­me soci­a­le sta­bi­le pen­tru mai mulți ani îna­in­te, vor depu­ne toa­te efor­tu­ri­le pen­tru asi­gu­ra­rea unui vii­tor sigur și lip­sit de griji pen­tru cetă­țe­nii Mol­do­vei.

Așa cum fami­lia repre­zin­tă insti­tu­ția de bază a soci­e­tă­ții, ce sta­bi­leș­te fun­damen­tul valo­ri­lor mora­le, și ofe­ră instruc­țiuni nece­sa­re pen­tru cre­a­rea unui vii­tor demn, cu sus­ți­ne­rea Pre­șe­din­te­lui Repu­bli­cii Mol­do­va, Igor Dodon și a Fun­da­ți­ei de bin­e­fa­ceri a Pri­mei Doam­ne a țării, Gali­na Dodon, ”Din Suflet”, Repu­bli­ca Mol­do­va, țară cu rădă­cini creș­tini orto­do­xe, ce ono­rea­ză valo­ri­le și tra­di­ți­i­le fami­li­ei, cu mân­drie pre­ia șta­fe­ta, după Tbi­li­si și Buda­pes­ta, pen­tru orga­ni­za­rea Con­gre­su­lui mondi­al al fami­li­i­lor 2018, și pro­pu­ne tutu­ror dori­to­ri­lor să se înre­gis­tre­ze pen­tru par­ti­ci­pa­re la eve­ni­ment, pe pagi­na de web.

Relații Clienți (Republica Moldova)

FUNDATIA DE BINEFACERE “DIN SUFLET”
Adre­să: Repu­bli­ca Mol­do­va or.Chișinau Str.Onisifor Ghi­bu, 7/​4, ap.4

Tele­fon: +373 69 93 63 00, Eli­na
E-mail:  worldcongressmd@gmail.com