Acasa

XII Congresul Mondial al Familiei

Chișinău, 14–16 Septembrie, 2018

Estul și Vestul uniți pentru

susținerea valorilor familiale

Washin­gton, DC – Con­gre­sul mondi­al al fami­li­i­lor (WCF) și Orga­ni­za­ția Inter­națio­na­lă pen­tru Fami­lie (IOF) anun­ță cu bucu­rie că cel de-al XII la număr Con­gres Mondi­al al fami­li­i­lor 2018 va avea loc în ora­șul Chi­și­nău, Repu­bli­ca Mol­do­va, din 14 până la 16 sep­tem­brie 2018, cu sus­ți­ne­rea Pre­șe­din­te­lui Repu­bli­cii Mol­do­va, Igor Dodon și cu sus­ți­ne­rea Fon­du­lui de bin­e­fa­ceri de pe lân­gă pri­ma doam­nă a țării, Gali­na Dodon, cu denu­mi­rea ”Din suflet”.
Pre­șe­din­te­le Repu­bli­cii Mol­do­va Igor Dodon, cu fami­lia

Dragi pri­e­te­ni!

Sunt bucu­ros să vă salut pe pagi­na web a Con­gre­su­lui mondi­al al fami­li­ei 2018, care va avea loc în Chi­și­nău, în peri­oa­da 14–16 sep­tem­brie.

În acest an, țara noas­tră mică, de ori­gi­ne orto­do­xă, este urmă­to­rul stat după Geor­gia (or. Tbi­li­si) și Unga­ria (or. Buda­pes­ta) ce are onoa­rea să găz­du­ias­că dele­ga­ții for­ma­te din cele mai influ­en­te și impor­tan­te per­so­na­li­tăți care ple­dea­ză pen­tru fami­lia tra­di­țio­na­lă, mater­ni­ta­te, pater­ni­ta­te, copi­lă­rie, dar și pen­tru pro­mo­va­rea pres­ti­gi­u­lui rolu­lui fami­li­ei. În ace­lași timp, impli­ca­rea în pro­mo­va­rea drep­tu­lui la via­ță a fie­că­rui om, recu­noaș­te­rea dem­ni­tă­ții și valo­ri­lor per­so­na­le, în ciu­da ten­din­țe­lor schim­bă­toa­re la nivel glo­bal. Con­gre­sul mondi­al al fami­li­i­lor vine să con­tri­bu­ie la recu­noaș­te­rea și întă­ri­rea valo­ri­lor mora­le și nor­me­lor juri­di­ce ale vie­ții soci­a­le.

În cali­ta­te de șef al sta­tu­lui în care din cele mai vechi tim­puri, creș­ti­nis­mul a jucat unul din­tre cele mai impor­tan­te roluri, eu sus­țin toa­te ini­ția­ti­ve­le lega­te de uni­fi­ca­rea soci­e­tă­ții și reve­ni­rea la valo­ri­le ade­vă­ra­te, scri­se în Biblie.

Con­gre­sul mondi­al al fami­li­i­lor are loc sub patro­na­jul meu direct, în cali­ta­te de Pre­șe­din­te al țării și a Fon­da­ți­ei de bin­e­fa­ceri a Pri­mei Doam­ne a țării, Gali­na Dodon, cu titlul ”Din suflet”.

Eu aduc mul­țu­mi­ri pen­tru posi­bi­li­ta­tea ofe­ri­tă de a par­ti­ci­pa la un eve­ni­ment atât de impor­tant, pen­tru între­gul popor mol­do­ve­nesc.

Ne vedem la Con­gre­sul mondi­al al fami­li­i­lor 2018!

Cu res­pect,
Igor Dodon

Pre­șe­din­te­le Con­gre­su­lui Mondi­al al Fami­li­ei Bri­an Brown

Dragi pri­e­te­ni!

Fiind în func­ția de pre­șe­din­te al Con­gre­su­lui mondi­al al fami­li­i­lor, ce are loc anu­al, în sta­te­le ce pun în prim plan valo­ri­le tra­di­țio­na­le și fun­damen­ta­le, care au fost puse în fie­ca­re din­tre noi în înde­păr­ta­ta copi­lă­rie, vreau să vă salut și să vă invit să par­ti­ci­pați la cel mai masiv eve­ni­ment al anu­lui, ce va avea loc în peri­oa­da 14–16 sep­tem­brie, în ora­șul Chi­și­nău, Mol­do­va. Fami­lia repre­zin­tă cea mai de preț valoa­re pe care o are o per­soa­nă ce gân­deș­te rațio­nal și sănă­tos, fami­lia este fun­damen­tul soci­e­tă­ții care rămâ­ne o pri­o­ri­ta­te intan­gi­bi­lă și o ale­ge­re volun­ta­ră făcu­tă de fie­ca­re din­tre noi.

De două­spre­ze­ce ori la rând o să demon­străm că fun­damen­tul soci­e­tă­ții este con­struc­ția unei comu­ni­cări și a unor rela­ții armo­ni­oa­se între oameni. La Con­gre­sul mondi­al al fami­li­i­lor 2018 vom răs­pun­de la cele mai actu­a­le între­bări, vom vor­bi des­pre difi­cul­tă­ți­le cu care se con­frun­tă fami­lia moder­nă, dar vom pro­pu­ne și solu­ții care ar tre­bui dezvol­ta­te pen­tru a depăși cri­za demo­gra­fi­că la nivel mondi­al și în par­ti­cu­lar în Repu­bli­ca Mol­do­va. Mai mult de 400 de dele­gați și-au expri­mat dorin­ța de a par­ti­ci­pa la acest eve­ni­ment, din acest motiv, cre­dem că, Con­gre­sul mondi­al al fami­li­i­lor 2018 din Mol­do­va va fi cu ade­vă­rat un eve­ni­ment che­ie în via­ța soci­a­lă a cetă­țe­ni­lor țării.

Ne vedem la Con­gre­sul mondi­al al fami­li­i­lor 2018 din ora­șul Chi­și­nău!

Cu res­pect,
Bri­an Brown

Înregistrare

Donație

Fun­da­ția de bin­e­fa­ce­re ”Din Suflet”, fon­da­tă de Pri­ma Doam­nă a Mol­do­vei, Gali­na Dodon, ofe­ră spri­jin fami­li­i­lor, copi­i­lor, per­soa­ne­lor care au nevo­ie de aju­tor și celor cu nece­si­tăți spe­ci­a­le.
Dona­ția va fi accep­ta­tă de Fun­da­ția “Din Suflet”, pen­tru nevo­i­le lega­te de des­fă­șu­ra­rea Con­gre­su­lui Mondi­al al Fami­li­i­lor din 2018 în Repu­bli­ca Mol­do­va și în spri­ji­nul pro­mo­vă­rii valo­ri­lor fami­li­a­le.
Relații Clienți (Republica Moldova)

FUNDATIA DE BINEFACERE “DIN SUFLET”
Adre­să: Repu­bli­ca Mol­do­va or.Chișinau Str.Onisifor Ghi­bu, 7/​4, ap.4

Tele­fon: +373 69 93 63 00, Eli­na
E-mail:  worldcongressmd@gmail.com